Mój Prąd


Cel i zakres programu

Program „Mój Prąd” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program wspiera prosumentów, mając na celu zmniejszenie emisji CO2 i poprawę jakości powietrza.

Beneficjenci

Program kierowany do osób fizycznych, będących stroną umowy przyłączeniowej.

Forma dopłat

Budżet programu zakłada pulę 1 mld zł. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym czyli wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, aż do wyczerpania środków.

Zasady dofinasowania

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 000 zł, nie przekraczając poziomu 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW – projekt nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.
 • Dofinasowanie dla realizacji od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania w przypadku, gdy otrzymał wsparcie lub jest w trakcie realizacji inwestycji w ramach innego programu niż „Mój Prąd”.
 • Wniosek można składać dopiero po zakończeniu inwestycji tzn. po zakupie i montażu instalacji, podpisaniu umowy dwustronnej z zakładem energetycznym i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego.
 • Beneficjent musi wyrazić zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w okresie 3 lat licząc od dnia wypłaty dofinansowania.

Czyste powietrze


Cel i zakres programu

Program „Czyste powietrze” zakłada termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, co przełoży się na rzeczywiste oszczędności finansowe, jak również przyniesie korzystny efekt ekologiczny, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Beneficjenci

Program kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz do osób, które posiadają zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Forma dofinansowania

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dopłaty lub niskooprocentowanej pożyczki. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW

Intensywność dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie.
 • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
 • Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych kwoty 10 000 zł.

Ustawa o OZE - z dnia 1 lipca 2016r.


Opis ustawy

Ustawa o OZE zakłada maksymalizację zysków z instalacji fotowoltaicznej, poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby.

Prosumenci mogą korzystać z tzw. opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą którą pobrali.

Przykładowo, rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość na poziomie 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh. Rozliczenie dotyczy tylko tej części energii która zostanie zużyta w okresie rocznym w ramach wyprodukowanej nadwyżki.

Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej ponad własne zużycie (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.

System rozliczeń

 • Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowaniej przez instalację fotowoltaiczą do pobranej z sieci w stosunku:

  • 1 do 0,8 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
  • 1 do 0,7 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;

 • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 40kW) przez okres 15 lat